Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców (kadencja 2018 - 2024)
Starostwo Powiatowe w Kutnie

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Marek Jankowski

Marek Jankowski

Radny

Okręg: 3, zdobyte głosy: 389, przynależność: KOMITET WYBORCZY PSL

Status: powołany - 21.11.2018

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Aktywizacji Rynku Pracy stała 12/II/2018 r wiceprzewodniczący

Interpelacje i zapytania - VI kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VI kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-20 15:42:34 test zmiana 1 Sesja szkoleniowo testowa wstrzymał się
2018-11-20 16:10:38 test 2 Sesja szkoleniowo testowa przeciw
2018-11-21 11:48:29 Zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego Rady Powiatu I sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2018-11-21 11:53:31 Zamknięcie listy składu Komisji Skrutacyjnej I sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2018-11-21 11:33:36 zmiana porządku obrad I sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2018-11-21 13:10:08 Zamknięcie listy kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Kutnowskiego I sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2018-11-21 14:13:51 Zamknięcie listy składu Komisji Skrutacyjnej ds. wyboru Starosty Kutnowskiego I sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2018-11-21 13:04:22 Głosowanie w sprawie wyboru jednego wiceprzewodniczącego I sesja Rady Powiatu Kutnowskiego przeciw
2018-11-21 19:03:01 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Starosty Kutnowskiego I sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2018-11-21 19:41:19 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków i składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kutnowskiego I sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2018-11-21 20:08:07 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kutnowskiego I sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2018-11-21 14:38:28 Zamknięcie listy kandydatów na Starostę Kutnowskiego I sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2018-11-21 16:14:29 Głosowanie: wniosek formalny Pana Bartosza Serendy - Zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie nawiązania stosunku pracy z Członkami Zarządu Powiatu Kutnowskiego pkt. 7b I sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2018-11-21 17:21:37 podjęcie uchwały w sprawie nienawiązania stosunku pracy z Członkami Zarządu Powiatu Kutnowskiego I sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2018-11-21 17:57:29 podjęcie uchwały w sprawie nawiązania stosunku pracy z Członkiem Zarządu Powiatu Kutnowskiego I sesja Rady Powiatu Kutnowskiego przeciw
2018-11-28 14:33:56 2b. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków i składu osobowego stałych komisji Rady Powiatu Kutnowskiego II sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2018-11-28 15:16:19 2c. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Powiatu Kutnowskiego II sesja Rady Powiatu Kutnowskiego wstrzymał się
2018-11-28 15:40:05 2d. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania dwóch radnych Rady Powiatu Kutnowskiego na funkcję członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku II sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2018-11-28 14:18:17 wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Kutnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 roku II sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2018-11-28 14:26:04 2a. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Kutnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontarianie na 2019 rok (wraz z poprawkami) II sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2018-11-28 15:37:59 zamknięcie listy kandydatów delegowanych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku II sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2018-12-06 10:25:17 2a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2018 - 2023 III sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2018-12-06 10:42:00 2b. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok III sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2018-12-06 10:51:37 2c. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok III sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2018-12-06 13:00:11 2g. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Kutnowskiego III sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2018-12-06 12:44:29 2f) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi na obszarze powiatu kutnowskiego i przechowywanie tych pojazdów na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę Kutnowskiego oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu III sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2018-12-06 12:51:12 wyrażenie zgody na zabranie głosu przez Pana Piotra Łaszewskiego III sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2018-12-27 10:25:13 2. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania zadania własnego Powiatu Kutnowskiego dotyczące zimowego utrzymania dróg powiatowych w zakresie ich odśnieżania w sezonie zimowym 2018 - 2019, następującym Gminom: Żychlin, Nowe Ostrowy, Oporów, Krzyżanów, Bedlno, Dąbrowice, Kutno, Strzelce, Krośniewice i Łanięta IV sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2018-12-27 10:37:48 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2019 - 2023 IV sesja Rady Powiatu Kutnowskiego wstrzymał się
2018-12-27 11:29:11 4g. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kutnowskiego na 2019 rok (wraz z autopoprawką przedstawioną w punkcie 4e) IV sesja Rady Powiatu Kutnowskiego wstrzymał się
2018-12-27 12:31:04 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok. IV sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2018-12-27 10:12:57 Wprowadzenie do porządu obrad IV Sesji Rady Powiatu Kutnowskiego w punkcie 5 projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok. IV sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2018-12-27 10:22:22 zakończenie dyskusji i przejście do podjęcia uchwały IV sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2018-12-27 11:26:36 zakończenie dyskusji i przejście do podjęcia uchwały IV sesja Rady Powiatu Kutnowskiego wstrzymał się
2018-12-27 12:26:57 zakończenie dyskusji i przejście do podjęcia uchwały IV sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2018-12-27 15:14:00 w sprawie wyrażenia zgody o zabranie głosu przez Pana Mieczysława Wojciechowskiego IV sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2019-01-14 15:46:12 2a. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania delegata Powiatu Kutnowskiego na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich z siedzibą w Warszawie. V sejsa Rady Powiatu Kutnowskiego za
2019-01-14 15:50:58 2b. Podjęcie uchwały w sprawie powołania delegata Powiatu Kutnowskiego na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich z siedzibą w Warszawie. V sejsa Rady Powiatu Kutnowskiego za
2019-03-06 11:38:01 2b. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2019 - 2023. VI sesja Rady Powiatu Kutnowskiego wstrzymał się
2019-03-06 12:24:14 2c. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kutnowskiego na 2019 rok. VI sesja Rady Powiatu Kutnowskiego wstrzymał się
2019-03-06 12:48:46 2d. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki pod firmą: "Kutnowski Szpital Samorządowy" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcie i pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym. VI sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2019-03-06 12:54:18 2e. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej. VI sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2019-03-06 12:57:23 2f. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kutnowskiego na 2019 rok. VI sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2019-03-06 13:00:06 2g. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie. VI sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2019-03-06 13:06:03 2h. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. VI sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2019-03-06 13:12:34 2i. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania delegata Powiatu Kutnowskiego na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury z siedzibą w Łowiczu. VI sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2019-03-06 13:18:28 2j. Podjęcie uchwały w sprawie powołania delegata Powiatu Kutnowskiego na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury z siedzibą w Łowiczu. VI sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2019-03-06 13:43:36 2k. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie prowadzenia zadań publicnych w przedmiocie organizowania współzawodnictwa sportowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz ponadpostawowych z terenu powiatu kutnowskiego. VI sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2019-03-06 11:31:22 zakończenie dyskusji w przedmiotowym punkcie VI sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2019-03-06 12:47:06 zakończenie dyskusji i przejście do podjęcia uchwały VI sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2019-03-06 13:41:22 zamknięcie dyskusji i przejście do podjęcia uchwały VI sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2019-04-03 15:23:23 2a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2019 - 2023. VII sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2019-04-03 15:37:18 2b. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kutnowskiego na 2019 rok (wraz z autopoprawką). VII sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2019-04-03 15:43:29 2c. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2019. VII sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2019-04-03 15:48:44 2d. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2014 - 2020. VII sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2019-04-30 10:38:23 4b. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kutnowskiego na 2019 rok (wraz z autopoprawką). VIII sesja Rady Powiatu Kutnowskiego wstrzymał się
2019-04-30 10:47:55 4c. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kutnowskiego służebnością przesyłu. VIII sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2019-04-30 11:06:13 4d. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 15 lat nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego. VIII sesja Rady Powiatu Kutnowskiego wstrzymał się
2019-04-30 11:13:33 4e. Podjęcie uchwały w sprawie przekaania zarządu nad drogą powiatową Nr 2112E relacji Bedlno - Młogoszyn - Ktery na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 702 miejscowości Młogoszyn do miejscowości Ktery, Gmine Krzyżanów jako inwestorowi w celu realizacji przez Gminę Krzyżanów zadania inwestycyjnego pod nazwą: ''Przebudowa drogi powiatowej Nr 2112E na odcinku Młogoszyn - Ktery o długości 7530 mb''. VIII sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2019-04-30 11:20:27 4f. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi. VIII sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2019-05-29 11:08:21 2a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2019 - 2023 IX sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2019-05-29 11:23:51 2b. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kutnowskiego na 2019 rok. IX sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2019-05-29 11:40:48 2c. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia nr 2 w Żychlinie z siedzibą w Żychlinie, ul. Dobrzelińska 6 i włączenia jej w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii "Domostwo" w Żychlinie z siedzibą w Żychlinie, ul. Dobrzelińska 6. IX sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2019-05-29 12:02:38 2d. Podjęcie uchwały w sprawie nawiązania stosunku pracy z Członkiem Zarządu Powiatu Kutnowskiego. IX sesja Rady Powiatu Kutnowskiego przeciw
2019-05-29 12:06:21 2e. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 6/I/18 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie nienawiązania stosunku pracy z Członkami Zarządu Powiatu Kutnowskiego. IX sesja Rady Powiatu Kutnowskiego wstrzymał się
2019-06-19 15:49:11 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kutnowskiego wotum zaufania. X sesja Rady Powiatu Kutnowskiego wstrzymał się
2019-06-19 18:07:37 6h. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok. X sesja Rady Powiatu Kutnowskiego wstrzymał się
2019-06-19 18:17:04 7d. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Kutnowskiego za 2018 rok. X sesja Rady Powiatu Kutnowskiego wstrzymał się
2019-06-19 18:19:36 8a. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kutnowskiego na 2019 rok. X sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2019-06-19 18:21:50 8b. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Kutnie. X sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2019-08-22 16:38:08 2a. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. XI sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2019-08-22 16:47:18 2b. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kutnowskiego na 2019 rok. XI sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2019-08-22 16:51:31 2c. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 5 w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Staszica 27 wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Staszica 27. XI sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2019-08-22 16:54:05 2d. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 5 w Kutnie z siedzibą w Krośniewicach, ul. Łęczycka 19a w Filii Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie z siedzibą w Krośniewicach, ul. Łęczycka 19a. XI sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2019-08-22 16:56:17 2e. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 5 w Kutnie z siedzibą w Żychlinie, ul. Narutowicza 88 w Filii Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie z siedzibą w Żychlinie, ul. Narutowicza 88. XI sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2019-09-05 17:23:53 2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kutnowskiego na 2019 rok. XII sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2019-09-05 17:21:43 zamknięcie dyskusji w tym punkcie XII sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2019-09-19 15:44:22 Wyrażenie zgody na zmianę porządku obrad XIII Sesji Rady Powiatu XIII Sesja Rady Powiatu kutnowskiego za
2019-09-25 10:05:00 2a. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kutnowskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego. XIV Sesja Rady Powiatu kutnowskiego za
2019-09-25 10:09:28 2b. Podjęcie uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz określenia sposobu i trybu sporządzenia planu finansowego dochodów i wydatków, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania. XIV Sesja Rady Powiatu kutnowskiego za
2019-09-25 10:20:49 2c. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kutnowskiego na 2019 rok. XIV Sesja Rady Powiatu kutnowskiego za
2019-09-25 11:23:13 2d. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 152/XXVI/16 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia "Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz sposobu obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kutnowski" zmienionej Uchwałą Nr 162/XXX/16 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 2 listopada 2016 roku. XIV Sesja Rady Powiatu kutnowskiego wstrzymał się
2019-09-25 11:41:38 2e. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Powiatu Kutnowskiego ze Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury z siedzibą w Łowiczu. XIV Sesja Rady Powiatu kutnowskiego wstrzymał się
2019-09-25 11:17:54 wprowadzenie zmiany do projektu uchwały poprzez ustalenie dodatku za wychowawstwo w wysokości 500 zł XIV Sesja Rady Powiatu kutnowskiego za
2019-10-16 15:48:47 2a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2019 - 2023. XV Sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2019-10-16 15:52:36 2b. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kutnowskiego na 2019 rok. XV Sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2019-10-30 10:05:05 2a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2019 - 2023. XVI Sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2019-10-30 10:14:03 2b. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kutnowskiego na 2019 rok. XVI Sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2019-10-30 10:19:13 2c. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 42/VII/19 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2019. XVI Sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2019-10-30 10:22:25 2d. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego, działającej na terenie Powiatu Kutnowskiego. XVI Sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2019-10-30 10:53:11 2e. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla powiatu kutnowskiego na lata 2019 - 2020 z perspektywą do 2024 roku" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (wraz z autopoprawką). XVI Sesja Rady Powiatu Kutnowskiego wstrzymał się
2019-11-27 10:31:50 2d. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki pod firmą : "Kutnowski Szpital Samorządowy" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcie i pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym. XVII Sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2019-11-27 10:58:43 2e. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi na obszarze powiatu kutnowskiego i przechowywanie tych pojazdów na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę Kutnowskiego oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu. XVII Sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2019-11-27 11:02:22 2f. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 42/VII/19 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2019. XVII Sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2019-11-27 11:04:52 2g. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sieci szkół ponadpodstawowych oraz specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Kutnowskiego, od dnia 1 września 2019 roku. XVII Sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2019-11-27 11:07:13 2h. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego nr 4 w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Przemysłowa 6 wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. M. Konopnickiej w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Przemysłowa 6. XVII Sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2019-11-27 11:09:39 2i. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego nr 5 w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Kościuszki 24A wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Kościuszki 24A. XVII Sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2019-11-27 11:12:05 2j. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego nr 2 w Żychlinie z siedzibą w Żychlinie, ul. Dobrzelińska 6 wchodzącego w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Domostwo” w Żychlinie z siedzibą w Żychlinie, ul. Dobrzelińska 6. XVII Sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2019-11-27 11:16:35 2k. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia I Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Dąbrowskiego 1. XVII Sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2019-11-27 11:19:23 2l. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Okrzei 1a. XVII Sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2019-11-27 11:21:44 2m. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia III Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Oporowska 7 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Oporowska 7. XVII Sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2019-11-27 11:24:35 2n. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia IV Liceum Ogólnokształcącego w Kutnie-Azorach z siedzibą w Kutnie, Kutno-Azory wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 4 im. Zygmunta Balickiego w Kutnie-Azorach z siedzibą w Kutnie, Kutno-Azory. XVII Sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2019-11-27 11:29:55 2o. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia II Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Września 1939 roku w Żychlinie z siedzibą w Żychlinie, ul. Narutowicza 88 wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Żychlinie z siedzibą w Żychlinie, ul. Narutowicza 88. XVII Sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2019-11-27 11:33:05 2p. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia V Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Staszica 27 wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Staszica 27. XVII Sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2019-11-27 11:35:36 2q. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum nr 1 w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Oporowska 7 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Oporowska 7. XVII Sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2019-11-27 11:37:53 2r. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Zawodowego nr 2 w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Kościuszki 11 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. dra Antoniego Troczewskiego w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Kościuszki 11. XVII Sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2019-11-27 11:40:40 2s. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum nr 3 w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Kościuszki 24 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Kościuszki 24. XVII Sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2019-11-27 11:43:01 2t. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Zawodowego nr 4 w Kutnie-Azorach z siedzibą w Kutnie, Kutno-Azory wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 4 im. Zygmunta Balickiego w Kutnie –Azorach z siedzibą w Kutnie, Kutno-Azory. XVII Sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2019-11-27 11:45:31 2u. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Elektronicznego im. Bohaterów Września 1939 roku w Żychlinie z siedzibą w Żychlinie, ul. Narutowicza 88 wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Żychlinie z siedzibą w Żychlinie, ul. Narutowicza 88. XVII Sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2019-11-27 13:46:15 2v. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Kutnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok (wraz z autopoprawką) XVII Sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2019-11-27 14:19:35 2x. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kutnowskiego w 2020 roku. XVII Sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2019-11-27 13:44:48 Zamknięcie dyskusji w punkcie 2v XVII Sesja Rady Powiatu Kutnowskiego przeciw
2019-11-27 13:53:45 W sprawie zmiany porządku obrad poprzez wprowadzenie punktu 2w. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia VII Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Kościuszki 24a wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Kościuszki 24A, a dotychczasowy punkt 2w staje się punktem 2x. XVII Sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2019-11-27 13:57:42 2w. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia VII Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Kościuszki 24a wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Kościuszki 24A. XVII Sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2019-11-27 14:17:11 Zamknięcie dyskusji w punkcie 2x XVII Sesja Rady Powiatu Kutnowskiego przeciw
2019-12-19 08:39:17 3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kutnowskiego na 2019 rok (wraz z autopoprawką). XVIII Sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2019-12-19 09:04:25 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2020– 2023 (wraz z autopoprawką). XVIII Sesja Rady Powiatu Kutnowskiego przeciw
2019-12-19 11:03:47 6g. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kutnowskiego na 2020 rok (wraz z autopoprawką). XVIII Sesja Rady Powiatu Kutnowskiego przeciw
2019-12-19 11:08:04 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Kutnowskim a Powiatem Gostynińskim w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego. XVIII Sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2019-12-19 08:10:43 W sprawie zmiany porządku obrad poprzez wprowadzenie w punkcie 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2019-2023. XVIII Sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2019-12-19 08:16:11 W sprawie zmiany porządku obrad poprzez wprowadzenie punktu 4.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania XVIII Sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2019-12-19 08:19:42 W sprawie zmiany porządku obrad poprzez wprowadzenie w punkcie 8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji. XVIII Sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2019-12-19 08:36:39 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2019-2023. XVIII Sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2019-12-19 08:43:30 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania. XVIII Sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2019-12-19 11:10:34 8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji. XVIII Sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2020-05-28 2a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2020-2024. XX sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2020-05-28 2b. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kutnowskiego na 2020 rok. XX sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2020-05-28 2c. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Kutnowskiego. XX sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2020-05-28 2d. Podjęcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Powiatowi Kutnowskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym. XX sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2020-05-28 2e. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat Kutnowski oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tych zajęć; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust.7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej. XX sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2020-05-28 2f. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki pod firmą: „Kutnowski Szpital Samorządowy” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcie i pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym. XX sesja Rady Powiatu Kutnowskiego przeciw
2020-05-28 2g. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości. XX sesja Rady Powiatu Kutnowskiego przeciw
2020-05-28 2h. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2020. XX sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2020-05-28 2i. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego pod nazwą Dom Dla Dzieci „Jaś” we Franciszkowie. XX sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2020-05-28 2j. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej we Franciszkowie. XX sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2020-05-28 2k. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych instytucjonalnej pieczy zastępczej zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kutnowski. XX sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2020-05-28 2l. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji rewizyjnej Rady Powiatu Kutnowskiego na 2020 rok. XX sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2020-06-30 a) odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kutnowskiego, XX I sesja Rady Powiatu Kutnowskiego przeciw
2020-06-30 b) wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kutnowskiego XX I sesja Rady Powiatu Kutnowskiego wstrzymał się
2020-06-30 c) zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2020-2024, XX I sesja Rady Powiatu Kutnowskiego wstrzymał się
2020-06-30 d) wprowadzenie zmian w budżecie powiatu kutnowskiego na 2020 rok, XX I sesja Rady Powiatu Kutnowskiego przeciw
2020-06-30 e) przekazania Gminie Krzyżanów zadania w zakresie zarządzania drogą powiatową Nr 2112E, XX I sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2020-06-30 f) delegowania dwóch radnych Rady Powiatu Kutnowskiego na funkcję członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. XX I sesja Rady Powiatu Kutnowskiego wstrzymał się
2020-08-26 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kutnowskiego wotum zaufania. XX II sesja Rady Powiatu Kutnowskiego przeciw
2020-08-26 podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Kutnowskiego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kutnowskiego za 2019 rok. XX II sesja Rady Powiatu Kutnowskiego przeciw
2020-08-26 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Kutnowskiego za 2019 rok XX II sesja Rady Powiatu Kutnowskiego przeciw
2020-08-26 zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2020-2024, XX II sesja Rady Powiatu Kutnowskiego wstrzymał się
2020-08-26 wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kutnowskiego na 2020 rok. XX II sesja Rady Powiatu Kutnowskiego wstrzymał się
2020-09-30 a) zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2020-2024, XX III sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2020-09-30 b) wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kutnowskiego na 2020 rok, XX III sesja Rady Powiatu Kutnowskiego wstrzymał się
2020-09-30 c) zmiany uchwały Nr 120/XX/20 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2020 roku. XX III sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2020-10-27 a) zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2020-2024, XX IV sesja Rady Powiatu Kutnowskiego wstrzymał się
2020-10-27 b) wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kutnowskiego na 2020 rok. XX IV sesja Rady Powiatu Kutnowskiego wstrzymał się
2020-11-30 a) zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2020-2024, XX V sesja Rady Powiatu Kutnowskiego przeciw
2020-11-30 d) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, XX V sesja Rady Powiatu Kutnowskiego wstrzymał się
2020-11-30 e) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, XX V sesja Rady Powiatu Kutnowskiego wstrzymał się
2020-11-30 f) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, XX V sesja Rady Powiatu Kutnowskiego wstrzymał się
2020-11-30 g) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Kutnowskiego w 2020 roku. XX V sesja Rady Powiatu Kutnowskiego przeciw
2020-11-30 h) założenia spółdzielni socjalnej, XX V sesja Rady Powiatu Kutnowskiego wstrzymał się
2020-11-30 i) utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego pod nazwą Placówka „Różany Zakątek” w Kutnie, XX V sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2020-11-30 j) nadania statutu dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Tęcza” w Kutnie, XX V sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2020-11-30 k) organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych instytucjonalnej pieczy zastępczej zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kutnowski, XX V sesja Rady Powiatu Kutnowskiego wstrzymał się
2020-11-30 l) ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi na obszarze powiatu kutnowskiego i przechowywanie tych pojazdów na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę Kutnowskiego oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, XX V sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2020-11-30 m) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Kutnowskim a Powiatem Gostynińskim w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego, XX V sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2020-11-30 n) określenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kutnowskiego w 2021 roku, XX V sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2020-11-30 o) uchwalenia Programu współpracy Powiatu Kutnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok. XX V sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2020-12-30 2a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 142/XXV/20 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kutnowskiego na 2020 rok. XXVI sesja Rady Powiatu Kutnowskiego przeciw
2020-12-30 2b. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2020-2037. XXVI sesja Rady Powiatu Kutnowskiego przeciw
2020-12-30 2c. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kutnowskiego na 2020 rok. XXVI sesja Rady Powiatu Kutnowskiego przeciw
2020-12-30 2d. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na obszarze Powiatu Kutnowskiego. XXVI sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2020-12-30 2e. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenie skargi złożonej przez Branżowy Związek Zawodowy Pracowników Domu Pomocy Społecznej w Pniewie. XXVI sesja Rady Powiatu Kutnowskiego wstrzymał się
2021-01-27 W sprawie zmiany porządku obrad poprzez zdjęcie punktów: 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2021 -2037 i punktu 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kutnowskiego na 2021 rok wraz z podpunktami. XXVII sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2021-01-27 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2021 -2037. XXVII sesja Rady Powiatu Kutnowskiego przeciw
2021-01-27 3g. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kutnowskiego na 2021 rok, głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. XXVII sesja Rady Powiatu Kutnowskiego przeciw
2021-01-27 4a. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania zadania własnego Powiatu Kutnowskiego dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych w zakresie ich odśnieżania w sezonie zimowym 2020 – 2021, następującym Gminom: Żychlin, Nowe Ostrowy, Oporów, Krzyżanów, Bedlno, Dąbrowice, Strzelce i Łanięta. XXVII sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2021-01-27 4b. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Gminie Krzyżanów zadania w zakresie zarządzania drogą powiatową Nr 2514E. XXVII sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2021-01-27 4c. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi na obszarze powiatu kutnowskiego i przechowywanie tych pojazdów na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę Kutnowskiego oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu. XXVII sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2021-01-27 Zdjęcie z porządku obrad punktu 4d. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej (lokalu mieszkalnego) stanowiącego własność Powiatu Kutnowskiego oraz na udzielenie bonifikaty. XXVII sesja Rady Powiatu Kutnowskiego przeciw
2021-01-27 4d. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej (lokalu mieszkalnego) stanowiącego własność Powiatu Kutnowskiego oraz na udzielenie bonifikaty. XXVII sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2021-01-27 4e. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej (lokalu mieszkalnego) stanowiącego własność Powiatu Kutnowskiego oraz na udzielenie bonifikaty. XXVII sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2021-01-27 4f. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej (lokalu mieszkalnego) stanowiącego własność Powiatu Kutnowskiego oraz na udzielenie bonifikaty. XXVII sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2021-01-27 4g. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej, prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa wraz z prawem własności nawierzchni drogowej oraz na obciążenie jej ograniczonym prawem rzeczowym. XXVII sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2021-03-03 zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, XXVIII sesja Rady Powiatu Kutnowskiego przeciw
2021-03-03 zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, XXVIII sesja Rady Powiatu Kutnowskiego przeciw
2021-03-03 zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu Kutnowskiego na lata 2021-2037, XXVIII sesja Rady Powiatu Kutnowskiego przeciw
2021-03-03 wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kutnowskiego na 2021 rok, XXVIII sesja Rady Powiatu Kutnowskiego przeciw
2021-03-03 określenia zadań, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2021. XXVIII sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2021-03-15 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 173/XXVIII/21 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 3 marca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kutnowskiego na 2021 rok. XXIX sesja Rady Powiatu Kutnowskiego przeciw
2021-03-30 odwołania Skarbnika Powiatu Kutnowskiego ; XXX sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2021-03-30 powołania Skarbnika Powiatu Kutnowskiego XXX sesja Rady Powiatu Kutnowskiego wstrzymał się
2021-03-30 zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2021-2037, XXX sesja Rady Powiatu Kutnowskiego przeciw
2021-03-30 wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kutnowskiego na 2021 rok, XXX sesja Rady Powiatu Kutnowskiego przeciw
2021-03-30 określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania, XXX sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2021-03-30 rozpatrzenia skargi na działania Zarządu powiatu Kutnowskiego. XXX sesja Rady Powiatu Kutnowskiego wstrzymał się
2021-04-28 wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kutnowskiego na 2021 rok, XXXI sesja Rady Powiatu Kutnowskiego przeciw
2021-04-28 zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2021 – 2037, XXXI sesja Rady Powiatu Kutnowskiego przeciw
2021-04-28 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego, XXXI sesja Rady Powiatu Kutnowskiego przeciw
2021-04-28 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej (lokalu mieszkalnego) stanowiącego własność Powiatu Kutnowskiego, XXXI sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2021-04-28 przekazania Gminie Krzyżanów zadania w zakresie zarządzania odcinkiem drogi powiatowej Nr 2514E, XXXI sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2021-04-28 zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kutnowskiego na 2021 rok. XXXI sesja Rady Powiatu Kutnowskiego wstrzymał się
2021-04-28 powierzenia Gminie Nowe Ostrowy prowadzenia zadań publicznych Powiatu Kutnowskiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2148EKajew-Wołodrza-st.kolejowa Ostrowy- do drogi nr 581w granicach administracyjnych Gminy Nowe Ostrowy. XXXI sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2021-05-25 wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kutnowskiego na 2021 rok, XXXII sesja Rady Powiatu Kutnowskiego przeciw
2021-05-25 zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2021 – 2037, XXXII sesja Rady Powiatu Kutnowskiego przeciw
2021-05-25 przyjęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w 2021 roku. XXXII sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2021-06-30 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kutnowskiego wotum zaufania, XXXIII sesja Rady Powiatu Kutnowskiego przeciw
2021-06-30 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Kutnowskiego za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kutnowskiego za 2020 rok. XXXIII sesja Rady Powiatu Kutnowskiego przeciw
2021-06-30 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Kutnowskiego za 2020 rok. XXXIII sesja Rady Powiatu Kutnowskiego przeciw
2021-06-30 wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kutnowskiego na 2021 rok, XXXIII sesja Rady Powiatu Kutnowskiego przeciw
2021-06-30 zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2021 - 2037, XXXIII sesja Rady Powiatu Kutnowskiego przeciw
2021-06-30 ) zmiany uchwały Nr 147/XXV/20 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Kutnowskiego w 2020 roku, XXXIII sesja Rady Powiatu Kutnowskiego przeciw
2021-06-30 uchwalenia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023”, XXXIII sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2021-06-30 przyjęcia „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021 – 2027”, XXXIII sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2021-06-30 uchwalenia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2027”, XXXIII sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2021-06-30 zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz na bieżące funkcjonowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, działającej na terenie Powiatu Kutnowskiego, XXXIII sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2021-06-30 przekazania części zadania własnego Powiatu Kutnowskiego dotyczącego utrzymania zieleni przydrożnej – koszenia poboczy dróg powiatowych w roku 2021 następującym Gminom: Dąbrowice, Żychlin, Łanięta, Krzyżanów, Bedlno, Strzelce, Nowe Ostrowy, Kutno, Krośniewice i Oporów. XXXIII sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2021-06-30 rozpatrzenie skargi na działania Starosty Kutnowskiego XXXIII sesja Rady Powiatu Kutnowskiego przeciw
2021-08-04 wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kutnowskiego na 2021 rok, XXXV sesja Rady Powiatu Kutnowskiego wstrzymał się
2021-08-04 zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2021 – 2037, XXXV sesja Rady Powiatu Kutnowskiego wstrzymał się
2021-10-20 wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2021 rok, XXXVI sesja Rady Powiatu Kutnowskiego przeciw
2021-10-20 zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2021 - 2037, XXXVI sesja Rady Powiatu Kutnowskiego przeciw
2021-10-20 określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających powiatowi lub jego jednostkom organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, o których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg, XXXVI sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2021-10-20 uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2021-2027, XXXVI sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2021-10-20 zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kutnowskiego, XXXVI sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2021-10-20 zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Kutnowskiego, XXXVI sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2021-10-20 odwołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Kutnowskiego, XXXVI sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2021-10-20 wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Kutnowskiego, XXXVI sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2021-10-20 odwołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Kutnowskiego, XXXVI sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2021-10-20 wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Kutnowskiego. XXXVI sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2021-11-29 b) zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2021 – 2037, XXXVII sesja Rady Powiatu Kutnowskiego wstrzymał się
2021-11-29 d) ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi na obszarze powiatu kutnowskiego i przechowywanie tych pojazdów na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę Kutnowskiego oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, XXXVII sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2021-11-29 e) przekazania zadania własnego Powiatu Kutnowskiego dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych w zakresie ich odśnieżania w sezonie zimowym 2021 – 2022, następującym Gminom: Kutno, Bedlno, Dąbrowice, Krośniewice, Krzyżanów, Łanięta, Nowe Ostrowy, Oporów, Strzelce, Żychlin, XXXVII sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2021-11-29 f) uchwalenia Programu współpracy Powiatu Kutnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok. XXXVII sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2021-12-15 wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2021 rok, XXXVIII sesja Rady Powiatu Kutnowskiego wstrzymał się
2021-12-15 zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2021-2037. XXXVIII sesja Rady Powiatu Kutnowskiego wstrzymał się
2021-12-29 w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kutnowskiego na 2022 rok, XXXIX sesja Rady Powiatu Kutnowskiego przeciw
2021-12-29 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2022 -2037, XXXIX sesja Rady Powiatu Kutnowskiego przeciw
2021-12-29 zmiany uchwały nr 170/XXVIII/21 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, XXXIX sesja Rady Powiatu Kutnowskiego wstrzymał się
2021-12-29 zmiany uchwały Nr 245/XLII/17 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 27 września 2017 roku w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Powiatu Kutnowskiego, XXXIX sesja Rady Powiatu Kutnowskiego wstrzymał się
2021-12-29 ustalenia wysokości wynagrodzenia Starosty Kutnowskiego Pana Daniela Kowalika, XXXIX sesja Rady Powiatu Kutnowskiego wstrzymał się
2021-12-29 zmiany Statutu Powiatu Kutnowskiego, XXXIX sesja Rady Powiatu Kutnowskiego przeciw
2021-12-29 przekazania Gminie Żychlin zadania w zakresie zarządzania odcinkiem dróg powiatowych Nr 2123E, 2117E oraz 2122E. XXXIX sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2021-12-29 ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania. XXXIX sesja Rady Powiatu Kutnowskiego wstrzymał się
2022-01-26 wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2022 rok, XL sesja Rady Powiatu Kutnowskiego wstrzymał się
2022-01-26 zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2022-2037. XL sesja Rady Powiatu Kutnowskiego wstrzymał się
2022-01-26 przyjęcia do realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kutnowskiego na lata 2022-2027. XL sesja Rady Powiatu Kutnowskiego wstrzymał się
2022-03-09 wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2022 rok, XLI sesja Rady Powiatu Kutnowskiego przeciw
2022-03-09 zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2022-2037, XLI sesja Rady Powiatu Kutnowskiego przeciw
2022-03-09 określenia zadań, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2022, XLI sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2022-03-09 zmiany Uchwały Nr 149/XXV/20 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego pod nazwą Placówka „Różany Zakątek” w Kutnie, XLI sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2022-03-09 zmiany Statutu Powiatu Kutnowskiego, XLI sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2022-03-09 rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie, XLI sesja Rady Powiatu Kutnowskiego wstrzymał się
2022-03-09 zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kutnowskiego na 2022 rok, XLI sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2022-03-09 wyrażenia stanowiska Rady Powiatu Kutnowskiego o kierunku działania Zarządu Powiatu Kutnowskiego w zakresie woli przekazania w drodze darowizny na rzecz Województwa Łódzkiego nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego. XLI sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2022-03-09 przyjęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w 2022 roku. XLI sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2022-04-06 wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2022 rok, XLII sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2022-04-06 udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom z terenu Powiatu Kutnowskiego w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. XLII sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2022-05-11 wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kutnowskiego na 2022 rok, sesja XLIII Rady Powiatu Kutnowskiego za
2022-05-25 a. wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2022 rok, sesja XLIV Rady Powiatu Kutnowskiego przeciw
2022-05-25 b. zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2022-2037, sesja XLIV Rady Powiatu Kutnowskiego przeciw
2022-05-25 c. zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Kutno, dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Kutnowski Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Kutnie, sesja XLIV Rady Powiatu Kutnowskiego za
2022-05-25 d. zmiany uchwały Nr 199/XXXIII/21 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2027”, sesja XLIV Rady Powiatu Kutnowskiego za
2022-05-25 e. zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz na bieżące funkcjonowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, działającej na terenie Powiatu Kutnowskiego. sesja XLIV Rady Powiatu Kutnowskiego za
2022-05-25 f. przekazania części zadania własnego Powiatu Kutnowskiego dotyczącego utrzymania zieleni przydrożnej – koszenia poboczy dróg powiatowych w roku 2022 następującym Gminom: Dąbrowice, Żychlin, Łanięta, Krzyżanów, Bedlno, Strzelce, Nowe Ostrowy, Kutno, Krośniewice i Oporów. sesja XLIV Rady Powiatu Kutnowskiego za
2022-06-15 1. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2022 rok, sesja XLV Rady Powiatu Kutnowskiego wstrzymał się
2022-06-29 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kutnowskiego wotum zaufania, sesja XLVI Rady Powiatu Kutnowskiego przeciw
2022-06-29 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Kutnowskiego za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kutnowskiego za 2021 rok. sesja XLVI Rady Powiatu Kutnowskiego przeciw
2022-06-29 wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2022 rok, sesja XLVI Rady Powiatu Kutnowskiego wstrzymał się
2022-06-29 zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2022-2040, sesja XLVI Rady Powiatu Kutnowskiego wstrzymał się
2022-07-27 wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2022 rok, sesja XLVII Rady Powiatu Kutnowskiego wstrzymał się
2022-07-27 zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2022-2040. sesja XLVII Rady Powiatu Kutnowskiego wstrzymał się
2022-08-26 a) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2022 rok, sesja XLVIII Rady Powiatu Kutnowskiego (nadzwyczajna) wstrzymał się
2022-08-26 b) ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie w Bursie nr 1 w Kutnie, sesja XLVIII Rady Powiatu Kutnowskiego (nadzwyczajna) wstrzymał się
2022-08-26 c) założenia Przedszkola Specjalnego nr 1 w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Przemysłowa 6 i włączenia go w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Przemysłowa 6, sesja XLVIII Rady Powiatu Kutnowskiego (nadzwyczajna) za
2022-08-26 d) zmiany Uchwały Nr 117/XX/20 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kutnowski oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tych zajęć; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej, sesja XLVIII Rady Powiatu Kutnowskiego (nadzwyczajna) za
2022-08-26 e) przekazania Gminie Krzyżanów zadania w zakresie zarządzania drogą powiatową Nr 2162E, sesja XLVIII Rady Powiatu Kutnowskiego (nadzwyczajna) za
2022-08-26 f) przekazania Gminie Strzelce zadania w zakresie zarządzania odcinkiem dróg powiatowych Nr 2134E, 2139E, 2136E, 2178E, 2179E oraz 2132E. sesja XLVIII Rady Powiatu Kutnowskiego (nadzwyczajna) za
2022-09-28 a. wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2022 rok, sesja XLIX Rady Powiatu Kutnowskiego przeciw
2022-09-28 b. zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2022-2040, sesja XLIX Rady Powiatu Kutnowskiego przeciw
2022-09-28 c. wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki pod firmą: „Kutnowski Szpital Samorządowy” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcie i pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, sesja XLIX Rady Powiatu Kutnowskiego wstrzymał się
2022-09-28 d. pozbawienia części drogi powiatowej Nr 2178E Klonowiec Wielki – Wieszczyce na terenie gminy Łanięta kategorii drogi powiatowej. sesja XLIX Rady Powiatu Kutnowskiego za
2022-10-26 zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania, sesja L Rady Powiatu Kutnowskiego za
2022-10-26 wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2022 rok, sesja L Rady Powiatu Kutnowskiego przeciw
2022-10-26 zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2022 – 2040. sesja L Rady Powiatu Kutnowskiego przeciw
2022-11-17 1. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2022 rok, sesja LII Rady Powiatu Kutnowskiego za
2022-11-30 wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2022 rok, sesja LIII Rady Powiatu Kutnowskiego wstrzymał się
2022-11-30 zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2022-2040, sesja LIII Rady Powiatu Kutnowskiego wstrzymał się
2022-11-30 określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kutnowskiego w 2023 roku, sesja LIII Rady Powiatu Kutnowskiego za
2022-11-30 uchwalenia Programu współpracy Powiatu Kutnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok, sesja LIII Rady Powiatu Kutnowskiego wstrzymał się
2022-11-30 ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi na obszarze powiatu kutnowskiego i przechowywanie tych pojazdów na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę Kutnowskiego oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, sesja LIII Rady Powiatu Kutnowskiego za
2022-11-30 przekazania zadania własnego Powiatu Kutnowskiego dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych w zakresie ich odśnieżania w sezonie zimowym 2022-2023, następującym Gminom: Żychlin, Nowe Ostrowy, Oporów, Krzyżanów, Bedlno, Dąbrowice, Strzelce i Łanięta, sesja LIII Rady Powiatu Kutnowskiego za
2022-11-30 zmiany uchwały nr 238/XLI/22 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 09 marca 2022 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2022. sesja LIII Rady Powiatu Kutnowskiego za
2022-12-08 wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2022 rok, sesja LIV Rady Powiatu Kutnowskiego wstrzymał się
2022-12-08 zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2022-2040. sesja LIV Rady Powiatu Kutnowskiego wstrzymał się
2022-12-21 w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kutnowskiego na 2023 rok, sesja LV Rady Powiatu Kutnowskiego przeciw
2022-12-21 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2023 -2040, sesja LV Rady Powiatu Kutnowskiego przeciw
2022-12-21 wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2022 rok, sesja LV Rady Powiatu Kutnowskiego wstrzymał się
2022-12-21 zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2022-2040, sesja LV Rady Powiatu Kutnowskiego wstrzymał się
2022-12-21 zmiany Uchwały Nr 152/XXVI/16 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia „Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz sposobu obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kutnowski” zmienionej Uchwałą Nr 162/XXX/16 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 2 listopada 2016 roku i Uchwałą Nr 69/XIV/19 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 25 września 2019 roku, sesja LV Rady Powiatu Kutnowskiego za
2022-12-21 rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Kutnowskiego, sesja LV Rady Powiatu Kutnowskiego wstrzymał się
2022-12-21 rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie. sesja LV Rady Powiatu Kutnowskiego wstrzymał się
2023-01-25 a) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2023 rok, LVI sesja Rady Powiatu Kutnowskiego wstrzymał się
2023-01-25 b) zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2023-2040, LVI sesja Rady Powiatu Kutnowskiego wstrzymał się
2023-01-25 c) wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Województwa Łódzkiego nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego, LVI sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2023-01-25 d) ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Powiatu Kutnowskiego, LVI sesja Rady Powiatu Kutnowskiego wstrzymał się
2023-01-25 e) wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Kutnowskiego do określania Przewodniczącemu Rady Powiatu Kutnowskiego terminu i miejsca wykonywania zadania oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej, LVI sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2023-01-25 f) przekazania Gminie Nowe Ostrowy zadania w zakresie zarządzania drogą powiatową Nr 2147E w granicach administracyjnych gminy Nowe Ostrowy, LVI sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2023-01-25 g) przekazania Gminie Nowe Ostrowy zadania w zakresie zarządzania drogą powiatową Nr 2186E w granicach administracyjnych gminy Nowe Ostrowy. LVI sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2023-01-25 h) przekazania Gminie Nowe Ostrowy zadania w zakresie zarządzania drogą powiatową Nr 2146E w granicach administracyjnych gminy Nowe Ostrowy, LVI sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2023-02-27 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu Powiatu Kutnowskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze powiatu kutnowskiego. LVIII sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2023-02-27 a) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2023 rok, LVIII sesja Rady Powiatu Kutnowskiego wstrzymał się
2023-02-27 b) zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2023-2040, LVIII sesja Rady Powiatu Kutnowskiego wstrzymał się
2023-02-27 c) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2023 rok, LVIII sesja Rady Powiatu Kutnowskiego wstrzymał się
2023-02-27 d) podniesienia wysokości wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastępczej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka. LVIII sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2023-02-27 e) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy, LVIII sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2023-02-27 f) wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego służebnością przesyłu. LVIII sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2023-03-29 a) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2023 rok, LIX sesja Rady Powiatu Kutnowskiego wstrzymał się
2023-03-29 b) zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2023-2040, LIX sesja Rady Powiatu Kutnowskiego wstrzymał się
2023-03-29 c) przyjęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w 2023 roku, LIX sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2023-03-29 d) przekazania części zadania własnego Powiatu Kutnowskiego dotyczącego wykonania napraw cząstkowych dróg powiatowych na terenie gminy Krzyżanów w zakresie uzupełnienia poboczy dróg powiatowych, LIX sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2023-03-29 e) określenia zadań, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2023, LIX sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2023-03-29 g) przystąpienia do Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego „PomagaMY”. LIX sesja Rady Powiatu Kutnowskiego przeciw
2023-03-29 h) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kutnowskiego na 2023 rok. LIX sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2023-03-29 i) przekazania Gminie Łanięta zadania w zakresie zarządzania odcinkiem drogi powiatowej Nr 2142E. LIX sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2023-03-29 j) przekazania Gminie Oporów zadania w zakresie zarządzania odcinkiem drogi powiatowej Nr 2123E, LIX sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2023-04-26 c) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego. LX sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2023-05-30 a) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2023 rok, LXI sesja Rady Powiatu Kutnowskiego wstrzymał się
2023-05-30 b) zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2023-2040, LXI sesja Rady Powiatu Kutnowskiego wstrzymał się
2023-05-30 c) uchwalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kutnowski, sposobu poddziału środków na nagrody oraz trybu zgłaszania kandydatów. LXI sesja Rady Powiatu Kutnowskiego wstrzymał się
2023-05-30 d) przekazania części zadania własnego Powiatu Kutnowskiego dotyczącego utrzymania zieleni przydrożnej – koszenia poboczy dróg powiatowych w roku 2023 następującym gminom : Dąbrowice, Żychlin, Łanięta, Krzyżanów , Bedlno, Strzelce, Nowe Ostrowy, Kutno, Krośniewice, i Oporów. LXI sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2023-06-28 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kutnowskiego wotum zaufania, LXII sesja Rady Powiatu Kutnowskiego przeciw
2023-06-28 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Kutnowskiego za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kutnowskiego za 2022 rok. LXII sesja Rady Powiatu Kutnowskiego przeciw
2023-06-28 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Kutnowskiego za 2022 rok. LXII sesja Rady Powiatu Kutnowskiego przeciw
2023-06-28 wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2023 rok, LXII sesja Rady Powiatu Kutnowskiego wstrzymał się
2023-06-28 zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2023-2040, LXII sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2023-06-28 zmiany liczby członków oraz składu osobowego Komisji Edukacji Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Kutnowskiego, LXII sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2023-06-28 zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego oraz na bieżące funkcjonowanie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego , działającej na terenie Powiatu Kutnowskiego. LXII sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2023-07-05 wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2023 rok, LXIII sesja Rady Powiatu Kutnowskiego wstrzymał się
2023-07-05 pozbawienia części drogi powiatowej Nr 2178EKlonowiec Wielki – Wieszczyce na terenie gminy Łanięta kategorii drogi powiatowej. LXIII sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2023-08-09 a) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2023 rok, LXIV sesja Rady Powiatu Kutnowskiego wstrzymał się
2023-08-09 b) zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2023-2040, LXIV sesja Rady Powiatu Kutnowskiego wstrzymał się
2023-08-09 c) zmiany uchwały nr 312/LIX/23 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2023. LXIV sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2023-09-27 wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2023 rok, LXV sesja Rady Powiatu Kutnowskiego wstrzymał się
2023-09-27 zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2023-2040, LXV sesja Rady Powiatu Kutnowskiego wstrzymał się
2023-09-27 zaciągnięcie pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, LXV sesja Rady Powiatu Kutnowskiego wstrzymał się
2023-09-27 pozbawienia drogi powiatowej Nr 2154E Dąbrowice- Augustopol kategorii drogi powiatowej, LXV sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2023-09-27 wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Gminy Łanięta nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego, LXV sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2023-09-27 uchwalenia programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2023-2027 „Bezpieczny Powiat”. LXV sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2023-09-27 określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym kończą 6 lat w przedszkolu specjalnym prowadzonym przez Powiat Kutnowski, LXV sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2023-09-27 przekazania skargi organowi właściwemu do jej rozpatrzenia LXV sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2023-10-25 a. wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2023 rok, LXVI sesja Rady Powiatu Kutnowskiego wstrzymał się
2023-10-25 b. zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2023-2040, LXVI sesja Rady Powiatu Kutnowskiego wstrzymał się
2023-10-25 c. użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność powiatu kutnowskiego, LXVI sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2023-10-25 d. przekazania Gminie Oporów zadania w zakresie zarządzania drogą powiatową Nr 2184E, LXVI sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2023-10-25 e. delegowania dwóch członków radnych Rady Powiatu Kutnowskiego na funkcję członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku LXVI sesja Rady Powiatu Kutnowskiego wstrzymał się
2023-11-15 wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2023 rok, LXVII sesja Rady Powiatu Kutnowskiego wstrzymał się
2023-11-15 zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2023-2040, LXVII sesja Rady Powiatu Kutnowskiego wstrzymał się
2023-11-15 ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi na obszarze powiatu kutnowskiego i przechowywanie tych pojazdów na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę Kutnowskiego oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, LXVII sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2023-11-15 przekazania zadania własnego Powiatu Kutnowskiego dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych w zakresie ich odśnieżania w sezonie zimowym 2023-2024, następującym Gminom: Żychlin, Nowe Ostrowy, Oporów, Krzyżanów, Bedlno, Dąbrowice, Krośniewice, Kutno, Strzelce i Łanięta, LXVII sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2023-11-15 ) w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Kutnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok, LXVII sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2023-11-15 przekazania do załatwienia skargi przełożonemu służbowemu, LXVII sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2023-11-15 przekazania do załatwienia skargi przełożonemu służbowemu, LXVII sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2023-11-15 przekazania do załatwienia skargi przełożonemu służbowemu, LXVII sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2023-11-15 przekazania do załatwienia skargi przełożonemu służbowemu, LXVII sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2023-11-29 wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2023 rok, LXVIII sesja Rady Powiatu Kutnowskiego wstrzymał się
2023-11-29 zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2023-2040, LXVIII sesja Rady Powiatu Kutnowskiego wstrzymał się
2023-11-29 zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. LXVIII sesja Rady Powiatu Kutnowskiego wstrzymał się
2023-11-29 uchwały uchylającej Uchwałę Nr 187/XXX/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie powierzenia Gminie Nowe Ostrowy prowadzenia zadań publicznych Powiatu Kutnowskiego z zakresu zarządu drogą powiatową Nr 2148E Kajew – Wołodrza – st. kolejowa Ostrowy – do drogi nr 581 w granicach administracyjnych Gminy Nowe Ostrowy, LXVIII sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2023-11-29 przekazania Gminie Nowe Ostrowy zadania w zakresie zarządzania drogą powiatową Nr 2148E znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy Nowe Ostrowy. LXVIII sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2023-12-27 uchwalenia budżetu powiatu kutnowskiego na 2024 rok, LXIX sesja Rady Powiatu Kutnowskiego przeciw
2023-12-27 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2024 -2040, LXIX sesja Rady Powiatu Kutnowskiego przeciw
2023-12-27 wprowadzenie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok, LXIX sesja Rady Powiatu Kutnowskiego wstrzymał się
2023-12-27 zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2023-2040, LXIX sesja Rady Powiatu Kutnowskiego wstrzymał się
2023-12-27 przekazania Gminie Nowe Ostrowy zadania w zakresie zarządzania drogą powiatową Nr 2183E, LXIX sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2023-12-27 wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. LXIX sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2024-01-31 wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2024 rok, LXX sesja Rady Powiatu Kutnowskiego przeciw
2024-01-31 zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2024-2040, LXX sesja Rady Powiatu Kutnowskiego przeciw
2024-01-31 zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania, LXX sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2024-01-31 wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki pod firmą: „ Kutnowski Szpital Samorządowy” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcie i pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, LXX sesja Rady Powiatu Kutnowskiego wstrzymał się
2024-01-31 przyjęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w 2024 roku, LXX sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2024-01-31 rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Kutnowskiego, LXX sesja Rady Powiatu Kutnowskiego wstrzymał się
2024-02-28 wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2024 rok, LXXI sesja Rady Powiatu Kutnowskiego przeciw
2024-02-28 zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2024 – 2040, LXXI sesja Rady Powiatu Kutnowskiego przeciw
2024-02-28 uchwalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kutnowski, sposobu podziału środków na nagrody oraz trybu zgłaszania kandydatów, LXXI sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2024-02-28 określenia zasad udzielenia dotacji w ramach środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie inwestycji pn. „Wykonanie prac oraz robót budowlanych dotyczących budynku zabytkowej plebani przy kościele pw. Św. Wawrzyńca w Kutnie”. LXXI sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2024-03-27 wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2024 rok, LXXII sesja Rady Powiatu Kutnowskiego przeciw
2024-03-27 zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2024 – 2040, LXXII sesja Rady Powiatu Kutnowskiego przeciw
2024-03-27 zmiany uchwały Nr 152/XXVI/16 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia „Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz sposobu obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli i placówek dla których organem prowadzącym jest Powiat Kutnowski”, zmienionej Uchwałą Nr 162/XXX/16 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 2 listopada 2016 roku i Uchwałą Nr 69/XIV/19 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 25 września 2019 roku oraz Uchwałą Nr 291/LV/22 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 21 grudnia 2022 roku, LXXII sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2024-03-27 przekazania Gminie Krzyżanów zadania w zakresie zarządzania odcinkiem drogi powiatowej Nr 2161E, LXXII sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2024-03-27 określenia zadań, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2024, LXXII sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2024-03-27 nadania statutu dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Tęcza” w Kutnie, LXXII sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za
2024-03-27 zmiany Uchwały Nr 149/XXV/2020 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego pod nazwą Placówka „Różany Zakątek” w Kutnie zmienionej Uchwałą Nr 239/XLI/22 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 9 marca 2022 r. LXXII sesja Rady Powiatu Kutnowskiego za